Del pla a l'espai

Procés de selecció


El procés de selecció dels 24 seleccionats per a assistir al programa Bojos per les Matemàtiques es desenvoluparà seguint el següent calendari:

10 de setembre de 2017
Difusió del programa Bojos per les Matemàtiques.

Del 12 de setembre al 23 d'octubre de 2017
Període d’inscripcions: tramitació telemàtica dels formularis d’alta i d’inscripció.

28 d’octubre de 2017
Prova escrita de resolució de problemes.

Del 29 d’octubre al 23 de novembre de 2017
Selecció de 40 candidats.

Del 13 al 24 de novembre de 2017
Entrevistes personals als 40 candidats preseleccionats.

Del 25 al 27 de novembre de 2017
Tria final dels 24 seleccionats.

28 i 29 de novembre de 2017
Comunicació als 24 estudiants seleccionats i instruccions per al pagament.

30 de novembre de 2017
Comunicació als estudiants no seleccionats.


Del 29 de novembre al 10 de desembre de 2017

Pagament del curs (150€, llegiu instruccions de pagament més avall)

12 de gener de 2018 (divendres tarda)
Acte d'inauguració de Bojos per la Ciència 2018 a Món St Benet

Per al procés de selecció dels candidats es tindran en compte:

  • Els expedients dels alumnes presentats.
  • La recomanació del professorat de matemàtiques i del tutor o cap d’estudis o director del centre de cadascun dels alumnes.
  • Els resultats de les proves escrites.
  • El possible compromís de l’alumnat en realitzar el Treball de Recerca entorn a un tema de matemàtiques.
  • Les impressions obtingudes en les entrevistes individualitzades realitzades als 40 alumnes preseleccionats, sense la presència de pares, mares, tutors legals o professorat.

Preu del curs: 150 €

Les despeses de l’acció formativa corren a càrrec de la Fundació Catalunya-La Pedrera. Tot i això els participants abonaran una quantitat corresponent a les despeses d’organització i gestió del programa..

Tramitació: Ingrés o transferència bancària
Número de compte: ES65 0081 0556 7900 0190 7396 (Banc Sabadell)
Concepte: BXC1605 + nom i cognom+ DNI
Terminis: Abans del 10 de desembre de 2017. Previsiblement abans del 20 de desembre s’enviarà un correu electrònic de confirmació de recepció de l’ingrés.

Important:


El pagament s’ha de fer efectiu abans del 10 de desembre un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats, cap estudiants serà exclòs del Programa per una raó econòmica.

La Fundació Catalunya-La Pedrera estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació.

Qualsevol dubte respecte el pagament, cal contactar amb
coneixement@fcatalunyalapedrera.com