La Societat d’Educació Matemàtica Al-Khwarizmi ha organitzat la 5a Trobada de Societats de Matemàtiques de Parla Catalana aquest cap de setmana a les comarques centrals valencianes.

L’Enric Marco ens fa arribar aquesta crònica:

valencia

Dissabte de matí els participants es van concentrar a les portes del Monestir de Santa Maria de Valldigna, a la Safor,visitat  de la mà de l’historiador de Tavernes Enric Martí. La història del cenobi, el seu espoli i la seua restauració van ser els temes de l’explicació fins l’hora de dinar.

La reunió de treball i coordinació de les societats matemàtiques ja es realitzà a la vesprada al Palau d’Otos, a la Vall d’Albaida, poble on es desenvoluparia la resta d’activitats del cap de setmana.

Arribada la nit, vaig preparar el telescopi per l’observació astronòmica  que ens permeté veure, entre núvols, el planeta Júpiter amb les seues bandes acolorides i les quatre llunes galileanes. Tanmateix l’oratge no ajudà gens, ja que no trigà a fer la guitza i impedí l’exploració d’altres objectes previstos. En lloc d’açò, els assistents van poder contemplar diversos instruments astronòmics antics, cedits per a l’ocasió per l’Observatori Astronòmic de la Universitat de València i van conéixer com s’usaven.

Després de sopar i ja avançada la nit els participants de la Trobada assistiren a una conferència de Joan Olivares sobre mètodes antics i tradicionals de mesurar el temps. S’aturà especialment en el rellotge de peus que s’usava per repartir la tanda en el reg i que encara era viu fins fa pocs anys en la comarca de la Vall d’Albaida.

La intensa jornada acabà amb un petit recital de poemes matemàtics, seleccionats per Rosa Magraner, tant de reconeguts poetes -David Jou o Feliu Formosa-, com d’altres inèdits o propis.

Pedra-BassetL’endemà diumenge els matemàtics visitaren la “Ruta dels rellotges de Sol d’Otos“, guiats pel seu dissenyador, l’escriptor i gnomonista Joan Olivares, el qual explicà les característiques i dificultats de la construcció dels diversos models de rellotges. “La pedra de Basset”, calendari que marca la DATA del 25 d’abril, en record de la batalla d’Almansa, així com el rellotge calendari dels xiprers de benvinguda, a l’entrada del poble, foren dels més admirats per les seues dificultats tècniques.

In the ever-expanding world of weight loss supplements, LivPure has gained significant attention. Promoted as a revolutionary product for shedding pounds effortlessly, LivPure has sparked curiosity among those seeking effective weight management solutions. However, the flood of LivPure reviews and claims has raised suspicions about the authenticity and safety of this supplement. In this article, we will dissect LivPure’s reputation, examining both the hype and skepticism, while striving to provide clarity on whether LivPure is a safe and reliable choice for weight loss.

The LivPure Hype

LivPure’s rise to fame can be attributed to its marketing campaigns and the enthusiastic testimonials of its users. It boasts a natural formula that supposedly accelerates weight loss by enhancing metabolism and suppressing appetite. The promise of shedding excess fat without resorting to strenuous workouts and restrictive diets is certainly alluring, making LivPure a go-to option for many individuals struggling with weight issues.

Fake Reviews and Unsubstantiated Claims

However, not everything that glitters is gold, and this applies to LivPure as well. A closer look at LivPure’s online presence reveals an alarming number of fake reviews and over-the-top testimonials. Numerous websites and social media accounts are saturated with glowing LivPure reviews that often lack authenticity and credibility. These reviews usually read like marketing scripts rather than genuine user experiences, raising suspicions about the legitimacy of the claims.

Consumer Reports Investigation

Consumer Reports, a renowned source for unbiased product evaluations, recently initiated an investigation into LivPure’s claims and effectiveness. Their comprehensive analysis sought to separate fact from fiction by conducting rigorous tests and surveys among LivPure users.

The results of the Consumer Reports investigation are eye-opening. While LivPure did show some potential benefits for weight loss, these benefits were far from the miraculous transformations depicted in the fake reviews. LivPure was found to have a mild effect on metabolism and appetite suppression, which, when combined with a healthy lifestyle, could aid in weight loss.

However, Consumer Reports also emphasized that LivPure is not a magic pill for instant weight loss. To achieve meaningful results, users must incorporate LivPure into a broader regimen of proper diet and exercise. This is a critical point to note, as the hype surrounding LivPure often portrays it as a stand-alone solution.

Safety Concerns

Another aspect that cannot be overlooked is the safety of LivPure. Many weight loss supplements on the market have been associated with adverse side effects, some of which can be severe. LivPure, in its marketing materials, claims to be safe due to its natural ingredients. However, it’s essential to remember that “natural” does not necessarily equate to “safe” or “effective.”

Consumer Reports found no major safety concerns with LivPure when used as directed. However, it’s crucial to consult with a healthcare professional before adding any new supplement to your daily routine, especially if you have underlying health conditions or are taking medications.

Conclusion

The LivPure weight loss supplement has garnered significant attention due to its marketing hype and enthusiastic reviews. However, as the Consumer Reports investigation has revealed, the reality falls short of the extravagant claims made by many promoters. LivPure does have some potential benefits for weight management when used alongside a healthy lifestyle, but it is not a miraculous solution for shedding pounds effortlessly.

Moreover, the prevalence of fake reviews and unsubstantiated claims raises concerns about the transparency and credibility of the LivPure marketing campaign. In the world of weight loss supplements, skepticism is healthy, and it is crucial to approach such products with caution.

In conclusion, if you are considering LivPure or any similar weight loss supplement, it is essential to maintain realistic expectations, seek guidance from healthcare professionals, and rely on reputable sources of information like Consumer Reports to make informed decisions about your weight loss journey. Remember that there are no shortcuts to achieving a healthy weight; it requires dedication, consistency, and a balanced approach to diet and exercise.

Comments are closed.