canals

La Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT), la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX i laSocietat d’Educació Matemàtica de la C. V. “al-Kwhārizmī” convoquen el Premi “Maria Antònia Canals” 2016, per a projectes pràctics d’innovació educativa dirigits a l’ensenyament de la matemàtica, adreçats als següents nivells educatius: educació infantil (0–6), educació primària (6-12), educació secundària (12-18) i universitària.Pot optar al premi qualsevol professional de l’ensenyament, des de l’escola bressol fins a la universitat, sempre que faci servir el català en qualsevol de les seves variants.No podran optar al premi treballs ja publicats o premiats en altres concursos.Els projectes han de ser presentats, en suport informàtic (Word, Open Office, pdf), amb una extensió d’entre 10 i 40 pàgines com a màxim ( arial 11, doble espai).La presentació del projecte constarà dels següents apartats:

  • Resum de 5 a 10 línies, redactats en català, amb Arial 11 a doble espai.
  • Exposició dels objectius i del context en que s’ha desenvolupat. Referències emprades (webs, textos,…)
  • Descripció de l’experiència i dels materials usats.
  • Una mostra de les produccions de l’alumnat (fotografies, produccions escanejades, …)
  • Conclusions i reflexió final sobre el que ha representat el projecte pel que fa a l’aprenentatge matemàtic de l’alumnat implicat en el projecte.
  • Document, a part de l’anterior, que contingui les indicacions següents:
  • nom i cognoms dels autors;
  • adreça postal i electrònica i telèfon dels autors;
  • NIF dels autors;
  • Una declaració signada pels autors que el treball és inèdit i no ha estat premiat en altres concursos.

S’atorgarà un sol premi per nivell educatiu dotat amb 600€ i, si s’escau, mencions especials als treballs que ho mereixin citant-los a l’acta del jurat i facilitant-ne la difusió.

Els premis poden restar deserts o no ésser adjudicats.

El termini de lliurament dels treballs finalitzarà el 31 de juliol de 2016

El veredicte serà comunicat als guanyadors personalment i el lliurament es farà en un acte públic.

Les societats convocants es reserven el dret a la publicació dels projectes premiats.

Aquesta publicació pot ser a la revista Noubiaix o en format de llibre o d’altres que puguin ser més escaients en funció del tipus de treball premiat.

Les societats es comprometen a divulgar els premis i a donar a l’autor l’oportunitat de presentar el seu treball en les jornades respectives.

El jurat estarà format per un membre designat per cada societat, un membre del consell de redacció de la revista Noubiaix i un especialista en didàctica de la matemàtica amb veu i vot, i el secretari d’una de les tres societats convocants, amb veu i sense vot, que actuarà de secretari.

El guanyador es compromet a fer constar el guardó en ulteriors publicacions.

Els treballs s’han d’adreçar indistintament a: premi.mantoniacanals@gmail.com o bé a les seus de les societats:

FEEMCAT
Premi “M. Antònia Canals”
Edifici P IV Campus Montilivi Universitat de Girona.
17003 GIRONA

Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX
Premi “M. Antònia Canals”
c/ Martí Rubí núm. 37-alts
07141 Sa Cabaneta (Marratxí)

Societat d’Educació Matemàtica de la CV “al-Khwārizmī”
Premi “M. Antònia Canals”
Apartat de correus: 22045
46071 València

Podeu accedir al text complet de la convocatòria.

Comments are closed.